Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid geldt voor HidraMed Solutions Limited (“wij”, “onze”, “wij”, “HidraMed Solutions”, “HidraWear”).

Wij zijn de gegevensbeheerder van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Als verwerkingsverantwoordelijke respecteren wij uw privacy en zetten wij ons in om uw persoonlijke informatie te behandelen in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”) en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.

In dit Privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie beheren die wij over u verzamelen. Lees dit Privacy- en cookiebeleid voordat u onze website www.hidrawear.com (onze “website”) gebruikt of persoonlijke informatie verstrekt. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u de praktijken die in dit Privacy- en Cookiebeleid worden beschreven.

U wordt aangemoedigd om ons Privacy- en Cookiesbeleid door te nemen telkens wanneer u onze website bezoekt, om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe de door u verstrekte persoonlijke informatie zal worden gebruikt.

Als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot privacy of om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons e-mailen op info@hidrawear.com.

Het verzamelen van uw persoonlijke informatie 

Uw persoonlijke informatie wordt niet verzameld als u alleen maar op onze website surft.

Wij en/of onze externe dienstverleners kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen

(a) rechtstreeks van u.

(b) wanneer u een product of dienst van ons koopt.

(c) wanneer u zich registreert als lid van onze website.

(d) wanneer u een Bestelling plaatst via onze website.

(e) wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door ons wordt gepromoot.

(f) wanneer u een baan bij ons zoekt.

(g) wanneer u onze website of het klantenserviceteam opent en met ons communiceert

(h) wanneer u ons vraagt om u informatie over een product of dienst te e-mailen.

(i) wanneer u commentaar geeft op of een recensie schrijft over onze producten en diensten.

(j) wanneer u een derde partij toestemming heeft gegeven om informatie die zij over u hebben met ons te delen.

(k) uit andere bronnen.

 

De verzamelde informatie kan uw naam, post- of woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere transactie- en registratiegegevens bevatten.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie niet te verstrekken, zijn wij mogelijk niet in staat om de informatie, goederen of de dienst te leveren die u nodig hebt, of om te voldoen aan een of meer andere doeleinden van het verzamelen van uw persoonlijke informatie.

Wij verzamelen uw creditcard- of bankgegevens niet aangezien online betalingen worden afgehandeld door Stripe, PayPal en Klarna. Gelieve de websites www.stripe.com, www.paypal.com en www.klarna.com te raadplegen voor meer informatie over hun privacybeleid en veiligheidsmaatregelen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie 

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Details over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, worden hieronder uiteengezet. Wij zullen bewijs van uw identiteit nodig hebben voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

(a) Recht op toegang: U hebt te allen tijde het recht om ons om een kopie te vragen van de persoonlijke informatie over u die wij in ons bezit hebben, en om de aard van de persoonlijke informatie en hoe deze wordt gebruikt te bevestigen. Als wij daar goede redenen voor hebben, en als de GDPR dat toestaat, kunnen wij uw verzoek om een kopie van uw persoonlijke informatie, of bepaalde elementen van het verzoek, weigeren. Als wij uw verzoek of een element daarvan weigeren, zullen wij u onze redenen daarvoor meedelen.

(b) Recht op correctie: Als persoonlijke informatie die wij over u hebben niet nauwkeurig is, of verouderd of onvolledig is, en moet worden gewijzigd of gecorrigeerd, hebt u het recht om de gegevens te laten corrigeren, bijwerken of aanvullen. U kunt ons dit laten weten door contact met ons op te nemen op het adres of e-mailadres dat vermeld staat in het gedeelte Contact opnemen over Privacy hieronder.

(c) Recht op wissen. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, wordt gewist, bv. als de persoonlijke informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werd verzameld of verwerkt, of als onze verwerking van de persoonlijke informatie gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere wettelijke gronden zijn op basis waarvan wij de persoonlijke informatie mogen verwerken.

(d) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of deze te beperken: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen op het adres of e-mailadres dat hieronder staat vermeld in het gedeelte Contact opnemen over privacy. Bijvoorbeeld, als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen en er geen dwingende legitieme gronden voor onze verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw rechten en belangen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden. U kunt ook het recht hebben om ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken, zoals in omstandigheden waarin u de juistheid van de informatie hebt betwist en gedurende de periode waarin wij de juistheid ervan verifiëren.

(e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde gevallen hebt u het recht om alle persoonlijke informatie die wij over u hebben, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt ons vragen die informatie aan u of rechtstreeks aan een derde organisatie door te geven.

Dit recht bestaat ten aanzien van persoonlijke informatie die:

U eerder aan ons hebt verstrekt; en
door ons wordt verwerkt met gebruikmaking van geautomatiseerde middelen.

Hoewel wij dergelijke verzoeken graag ontvangen, kunnen wij de technische compatibiliteit met de systemen van een derde organisatie niet garanderen.

U kunt elk van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres of e-mailadres dat vermeld staat in het gedeelte Contact opnemen over Privacy hieronder. U kunt uw rechten kosteloos uitoefenen.

De meeste van de bovenstaande rechten zijn onderworpen aan beperkingen en uitzonderingen. Wij zullen redenen geven indien wij niet in staat zijn om te voldoen aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten.

Ons gebruik van cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat in het geheugen van een computer wordt geplaatst en later door webpagina-servers kan worden opgehaald. Wij gebruiken cookies om uw interactie met en het gemak van onze website te verbeteren en gebruiken cookies niet om persoonlijke informatie vast te leggen.

Cookies kunnen informatie over uw bezoek registreren, waaronder het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, de vorige site die u bezocht, het IP-adres van uw server, de pagina’s die u opent en de informatie die u downloadt. Hoewel deze anonieme statistische gegevens kunnen worden samengevoegd en gebruikt in bredere statistische analyses door ons en onze web monitoring service provider om onze diensten te verbeteren, kunnen wij u op geen enkel moment persoonlijk identificeren als de bron van die gegevens.

U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling in uw browser te activeren die u in staat stelt de instelling van cookies te weigeren. Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem u een cookie toesturen wanneer u inlogt op onze website en wordt u geacht in te stemmen met het gebruik van de cookie. Het doel waarvoor de cookie wordt gebruikt, is de identificatie van een specifieke gebruiker tijdens een sessie op onze website, bv. wanneer een gebruiker op de website is ingelogd om na te gaan welke machtigingen hij heeft en welke artikelen zich in zijn winkelwagentje bevinden. De cookie wordt aan het einde van de website-sessie verwijderd

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een van onze verwante entiteiten, waaronder onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

U erkent en stemt ermee in dat door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons dat wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

(a) om uw Bestelling te vergemakkelijken en te verwerken.

(b) om uw verzoeken uit te voeren of erop te reageren.

(c) voor rapportage aan regelgevende instanties en naleving van onze wettelijke verplichtingen.

(d) aan regelgevende instanties en rechtshandhavingsambtenaren en -instanties ter bescherming tegen fraude en voor gerelateerde veiligheidsdoeleinden.

(e) aan onze externe dienstverleners om ons te helpen bij het leveren en verbeteren van onze diensten aan u, en om trends in de verkoop te analyseren en de behoeften van onze klanten beter te begrijpen of om onze goederen en diensten aan u te ontwikkelen, te verbeteren en op de markt te brengen.

(f) om uw feedback te vragen met betrekking tot klanttevredenheid en onze relatie met u.

(g) om de kwaliteit en de standaard van de door ons aan u geleverde diensten te controleren of te verbeteren.

(h) om uw voorkeuren beter te begrijpen.

Onze externe dienstverleners zijn organisaties die ons helpen met levering, betalingsverwerking of technologische diensten. Wanneer wij externe dienstverleners inhuren om diensten voor ons uit te voeren, kan het zijn dat deze externe dienstverleners uw persoonlijke informatie moeten verwerken. Onder deze omstandigheden moeten deze derde partijen deze informatie beschermen en mogen zij deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is verstrekt.

Afgezien van het bovenstaande zullen wij uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming bekendmaken, tenzij bekendmaking noodzakelijk is om een bedreiging van het leven of de gezondheid te voorkomen, bij wet is toegestaan of vereist, redelijkerwijs noodzakelijk is om de wet te handhaven of noodzakelijk is om een vermoede onwettige activiteit te onderzoeken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke informatie

Onder GDPR zijn de belangrijkste gronden waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, de volgende:

(a) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting: wij zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke vereisten die ons kunnen verplichten om uw informatie te verwerken. Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw informatie bekend te maken aan een regelgevende instantie of een rechtshandhavingsinstantie.

(b) Uitvoering van een contract: wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan.

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen: ofwel moeten wij, ofwel een derde partij, uw persoonlijke informatie verwerken voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij), op voorwaarde dat wij hebben vastgesteld dat die belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden, met inbegrip van uw recht om uw persoonlijke informatie te laten beschermen. Onze legitieme belangen omvatten het reageren op verzoeken en vragen van u of een derde partij, het afhandelen van verkopen, het optimaliseren van onze website en klantervaring, u informeren over onze producten en diensten en ervoor zorgen dat onze activiteiten op een passende en efficiënte manier worden uitgevoerd.

(d) Toestemming: in sommige omstandigheden kunnen wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie.

Wij hebben passende fysieke, elektronische en bestuurlijke veiligheidsprocedures ingevoerd om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot diegenen die deze specifiek nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te voeren.

Wij en onze externe dienstverleners nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te vernietigen of permanent te anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is en om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies, misbruik en wijziging.

Nauwkeurigheid van gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u bewaren, nauwkeurig, volledig en up-to-date is. Om ons hierbij te helpen, verzoeken wij u ons de juiste informatie te verstrekken en ons op de hoogte te brengen indien uw gegevens veranderen. U kunt uw accountgegevens op elk gewenst moment bijwerken door toegang te krijgen tot uw account of door contact op te nemen met ons Customer Care Team via info@hidrawear.com. Indien wij u de toegang tot uw persoonlijke informatie ontzeggen, zullen wij u de reden van deze ontzegging meedelen.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld. De criteria die wij gebruiken om de bewaartermijnen te bepalen, worden bepaald door de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden bewaard. Als wij bijvoorbeeld uw informatie ontvangen via een inzending voor een wedstrijd, zullen wij uw gegevens zo lang bewaren als nodig is om de wedstrijd te beheren. In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat we, nadat we uw gegevens hebben verwijderd of geanonimiseerd, delen ervan moeten bewaren (bijvoorbeeld uw e-mailadres) om te voldoen aan onze verplichtingen onder GDPR of andere wetgeving, of voor fraudedetectiedoeleinden.

Gekoppelde sites

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Wij verzoeken u dit beleid te controleren voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Sociale netwerken

Als u ons volgt of met ons communiceert op een van onze pagina’s op sociale mediaplatforms van derden, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, Reddit, TikTok, YouTube of LinkedIn, is de informatie die u verstrekt onderworpen aan het eigen privacybeleid van de derde partij. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan deze netwerken.

Overdracht van uw gegevens

Hoewel wij er alles aan doen om uw persoonlijke informatie die wij via onze website van u ontvangen te beschermen, kan helaas geen enkele datatransmissie via het internet als 100% veilig worden gegarandeerd. Dienovereenkomstig kunnen wij de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of online van ons ontvangt, niet garanderen of waarborgen. Dit geldt met name voor informatie die u ons via e-mail stuurt, aangezien wij die informatie op geen enkele manier kunnen beschermen totdat deze ons bereikt. Zodra wij uw persoonlijke informatie ontvangen, zijn wij verplicht deze te beschermen in overeenstemming met de GDPR en alle andere toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in ons beleid.

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit Privacy- en Cookiebeleid te herzien en aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen of vervangingen van het Privacy- en Cookiebeleid zullen op onze website worden geplaatst en indien wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u alle herzieningen, wijzigingen of vervangingen van het Privacy- en Cookiebeleid.

Direct Marketing

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Wij zullen u informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) indien wij voornemens zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of indien wij voornemens zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen, niet aan te vinken. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met ons Customer Care Team via info@hidrawear.com. In alle e-mails, SMS en nieuwsbrieven van deze website kunt u zich afmelden voor verdere mailings door op de link te klikken of te reageren met “unsubscribe”.

Toestemming

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, behalve in het geval van wettelijke vereisten voor producttraceerbaarheid. U kunt dit doen door u af te melden via de link in elke direct marketing communicatie of door ons een e-mail te sturen op info@hidrawear.com.

Contacteer ons over privacy

Als u bezorgd bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn behandeld, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@hidrawear.com. U kunt ons ook per post bereiken, zoals hieronder aangegeven. Als uw persoonlijke gegevens niet op de juiste manier zijn behandeld, zullen wij stappen ondernemen om uw bezorgdheid binnen een redelijke termijn weg te nemen.

The Data Protection Officer
HidraMed Solutions Limited
209 Business Innovation Centre
NUI Galway
Galway
H91 V207

Telefoon: +353 (0)1 961 7891
E-mail: info@hidrawear.com

Klachten

Als u niet tevreden bent over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het adres of e-mailadres hierboven. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Ierse Data Protection Commissioner’s Office via een van de onderstaande contactmethodes:

Telefoon: + +353 (0761) 104 800

E-mail: info@dataprotection.ie

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Ireland